Zapytanie ofertowe - Modernizacja sieci energetycznej z infrastrukturą oświetleniową oraz dostosowaniem hali HM4

Mikołów, dnia 01.07.2013

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

Modernizacja sieci energetycznej z infrastrukturą oświetleniową oraz dostosowaniem hali HM4. Etap II

A. Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla realizacji wyżej wymienionego projektu, zgodnie z niżej wymienionym zakresem:

1. 200 kW – dł. 30 mb (Rozdzielnia – Szafa sterująca instalacji mycia)
2. 200 kW – dł.40 mb (Rozdzielnia – Szafa sterująca wytłaczarki)
3. 30 kW – dł. 40 mb (Rozdzielnia – Szafa sterująca odzysku wody)
4. 20 kW – dł. 40 mb (Rozdzielnia – Szafa pompy ciepła )
5. podajnik spiralny I dł. 20 mb (1,2 kW)
6. podajnik spiralny II dł. 25 mb (1,2 kW)
7. 2-ch dmuchaw – 2 x 2,2 kW 2 x dł. 20 mb
8. wagi płozowej 2 t dł.10 mb – 0,1 kW (instalacja powieszona na konstrukcji dachu, z wykorzystaniem ścian)

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Zakładu oraz wgląd do istniejącej dokumentacji technicznej.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę w PLN.
2. Warunki i formę płatności.
3. Okres ważności oferty 30 dni.
4. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (pełne imię i nazwisko, nazwa stanowiska, pieczęć).

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 26.07.2013 do godz. 14:00 w formie:
(przedłuża się termin składania ofert do 20.09.2013)

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o. SKA, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Koszt wykonania – max 70 pkt.
2. Kompleksowość wykonania w/w robót– max 30 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.

Michał Szymański
Dyrektor Techniczny
Tel. 694 422 270
michal.szymanski@geoglobe.pl

de_DEGerman
Nach oben scrollen