Zapytanie ofertowe - Dostawa nowego laptopa

Mikołów, dnia 22.01.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. Nowoczesna technologia produkcji innowacyjnych opakowań wielokrotnego użytku na bazie recyklingu” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostawę nowego laptopa

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego laptopa

Specyfikacja techniczna:
Procesor: Intel Core 5
Procesor częstotliwość: co najmniej 2 GHz
System operacyjny: Windows 7 PRO
Przekątna ekranu: 17 cali
Rodzaj matrycy: IPS
Matryca rozdzielczość: 1920×1080
Pamięć: 4 GB z możliwością rozbudowy
Układ graficzny: NVIDIA GeForce GT 750M (dodatkowo)

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę wraz z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela 30.
2. Warunki i formę płatności.
3. Warunki dostawy.
4. Okres ważności oferty 30 dni.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 01.02.2016 r. do godz. 14:00 w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Cena – max 80 pkt.
2. Dostępność urządzenia (termin dostawy) – 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
Opis przyznawania punktacji kryterium cena:
Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 80 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej
Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.
Opis przyznawania punktacji kryterium dostępność (termin dostawy) urządzenia – 20 pkt. za dostępność do 1 tygodnia, każdy kolejny tydzień oczekiwania to 5 pkt. mniej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania w postaci kredytu na innowacje technologiczne.

Osoba kontaktowa:

Mirosław Wędrychowicz
tel.: 32/226-07-96 wew. 180

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

de_DEGerman
Nach oben scrollen