Zapytanie ofertowe - dostawa nowego lub poprezentacyjnego ramienia pomiarowego

Mikołów, dnia 18.06.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostarczenie: ramienia pomiarowego

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub poprezentacyjnego ramienia pomiarowego

Zakres dostawy:
Współrzędnościowe ramię pomiarowe 6-osiowe

Specyfikacja techniczna:
– zakres pomiarowy – 3 m
– przestrzenna niepewność pomiarowa wg formuły C nie więcej niż +/- 0,05 mm
– wyposażony w głowicę laserową
– dodatkowa sonda przełączająca elektro stykowa do pomiarów o niskim nacisku
– oprogramowanie dedykowane do kontroli jakości ( pomiary geometryczne długości i kata, określanie parametrów tolerancji kształtu, kierunku i położenia), kontrola powierzchni względem modelu CAD ( końcówka stykowa lub głowica skaningowa)
– płyta bazowa do mocowania ramienia na płaskich powierzchniach
– podstawa magnetyczna do mocowania ramienia
– zestaw 3 podstaw do przenoszenia układu współrzędnych ( zwiększanie zakresu pomiarowego)
– kula wzorcowa do kalibracji końcówek pomiarowych
– komputer skonfigurowany do pracy z ramieniem pomiarowym i głowicą laserową
– serwis w Polsce
– gwarancja co najmniej 12 miesięcy
– w cenie szkolenie dla 4 osób minimum 3-dniowe na miejscu

Warunek dotyczący składania oferty na maszynę używaną: w okresie 7 lat poprzedzających datę sprzedaży przez oferenta środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Wymagane będzie także oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę wraz z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela 30.
2. Warunki i formę płatności.
3. Warunki dostawy.
4. Okres ważności oferty 30 dni.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 27.06.2018 r. w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Cena – max 60 pkt.
2. Czas reakcji serwisu – 10 pkt.
3. Gwarancja – max 10 pkt.
4. Dostępność – max 10 pkt.
5. Funkcje dołączonego oprogramowania – max 10 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 60 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Opis przyznawania punktacji kryterium czas reakcji serwisu:
– 10 pkt. za dostępność do 96 godzin
– każdy kolejny dzień oczekiwania to 0 pkt.

Opis przyznawania punktacji kryterium gwarancja:
– 10 pkt. za gwarancję dwuletnią bądź dłuższą
– 5 pkt. za gwarancję powyżej roku do dwóch lat
– 0 pkt. za gwarancję krótszą niż rok

Opis przyznawania punktacji kryterium dostępność:
– 10 pkt. za dostępność do 2 miesięcy
– każdy kolejny miesiąc oczekiwania to 0 pkt.

Opis przyznawania punktacji kryterium funkcje dołączonego oprogramowania:
– 10pkt. dla ramienia o najwyższych funkcjach
– 0 pkt. dla ramienia o najniższych funkcjach

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania.

Po zakończeniu ofertowania i wyborze dostawcy zostanie sporządzona i podpisana umowa dotycząca sprzedaży maszyny.

Do zapytania dołączony jest wzór umowy, który będzie doprecyzowany i podpisany z wybranym oferentem -> POBIERZ

de_DEGerman
Nach oben scrollen