Polityka Prywatności

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych

§1 Administratorem danych osobowych jest Geo Globe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Mikołowie 43-190 przy ul. Dzieńdziela 30. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sekretariat@geoglobe.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 (0) 32 226 0796.

§2 Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kontaktów handlowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być: hostingodawca poczty e-mail i serwerów, zewnętrzna obsługa prawna, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe, a także właściwe organy państwowe.

§3 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia faktury/rachunku (dane rozliczeniowe), W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania. Po upływie tego okresu dane ulegają archiwizacji/usunięciu.

§4 Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z administratorem, zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

§5 Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak zgody może uniemożliwić skorzystanie z usług, dla których konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. skorzystanie z formularza kontaktowego).

§6 Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych może uniemożliwić realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

§7 Informujemy o przysługującym prawie:
 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

§8 Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Zgodnie z art. 21 RODO sprzeciw może zostać wniesiony z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem ADRES WWW FIRMY

Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Administrator – firma „GEO GLOBE POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prowadząca działalność pod adresem: ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 634-00-20-275, o nadanym numerze REGON: 271925297, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000517686, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Youtube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

§ 8 Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

en_USEnglish
Scroll to Top