Zapytanie ofertowe - Wykonanie sieci oczyszczania wody wraz z niezbędnym dostosowaniem hali HM4

Mikołów, dnia 01.07.2013

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

Wykonanie sieci oczyszczania wody wraz z niezbędnym dostosowaniem hali HM4

A. Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla realizacji wyżej wymienionego projektu, zgodnie z niżej wymienionym zakresem:

1. Wykonanie wykopu z podsypką piaskową – 20 cm, zakup, dostawa i montaż w wykopie ~ 3,5 m poniżej powierzchni gruntu:
a) zakrytego zbiornika betonowego o pojemności min.24 m3, max wys. 3,2 m z dwoma kominkami Ø 600 wys. 700 mm i otworem pod rurę Ø 160 mm (PCW)
b) otwartego zbiornika betonowego o pojemności min. 1,8 m3, max wys. 2 m, max szer. 1,2 m

UWAGA: posadowienie zbiornika musi być wykonane za pomocą dźwigu o wysięgu 20m (ciężar elementów wg dostawcy zbiornika) lub etapami z przemieszczeniem dźwigu i elementów.
Ze względu na małą przestrzeń i dojazd tylko z jednej strony optymalnie jest użycie dźwigu, który przeniesie element o ciężarze (wg dostawcy) na odległość 20 mb od osi obrotu dźwigu.

2. Wykonanie instalacji łączącej kanał z hali (wym. Ø 160) z zbiornikiem poz. b, następnie zbiornik b ze zbiornikiem a.

3. Wykonanie i zamontowanie sita wyłapującego skratki ze ścieków napływających z hali produkcyjnej rurociągiem Ø 160 mm.

4. Wykonanie i zamontowanie lekkiej, uchylnej pokrywy na zbiorniku poz. b.

5. Wykonanie utwardzonej posadzki o powierzchni 3 x 5 m z kratka ściekową podłączoną do rurociągu Ø160 mm (odprowadzenie wody z ociekających skratek).

6. Wykonanie instalacji napowietrzającej ścieki w zbiorniku (a)
– rurociąg doprowadzający powietrze z istniejących dmuchaw ~Ø 63 – dł. 2 x 7 mb
– system rozprowadzający powietrze w zbiornikach
a) 4 x 2 mb rurociąg Ø 40 (1,5″) + 8 dysz napowietrzających
b) 4 x 2 mb rurociąg Ø 40 z otworami Ø 8 mm (4 x 10 odw.)

7. Wykonanie i zamontowanie układu odpowietrzającego zbiornik (a) w postaci daszków
nad dwoma kominami Ø 600.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Zakładu oraz wgląd do istniejącej dokumentacji technicznej hali HM4.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę w PLN.
2. Warunki i formę płatności.
3. Okres ważności oferty 30 dni.
4. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (pełne imię i nazwisko, nazwa stanowiska, pieczęć).

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 26.07.2013 do godz. 14:00 w formie:
(przedłuża się termin składania ofert do 20.09.2013)

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o. SKA, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Koszt wykonania – max 70 pkt.
2. Kompleksowość wykonania w/w robót– max 30 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.

Michał Szymański
Dyrektor Techniczny
Tel. 694 422 270
michal.szymanski@geoglobe.pl

Scroll to Top