How are plastic covers made?

It starts with an idea

If the Manufacturer has an idea for a new device or machine, it will most likely have an enclosure or cover. It used to be that most enclosures were made of sheet metal. Nowadays, an increasingly common material is plastic (aka plastic). Why? Because plastic is lighter than sheet metal so even large covers and enclosures help reduce the weight of the entire device.

The plastic additionally has specialized technical parameters that allow it to be used in the medical, electronic, automotive or even agricultural machinery industries. UV resistance, weather resistance, high impact resistance, electrostaticity or a specific degree of non-flammability are just some of the current requirements for plastics. It also allows a wide choice of colors and surface textures, and the fact that it is tinted in the mass means that even mechanical damage is not as visible as on painted sheet metal.

Good design is key

In order to make a detail, we must have a 3D technical drawing, which will contain all the information, dimensions and details. If there is no design then we will be happy to make it by adapting it to the thermoforming technology. Vacuum thermoforming involves heating the plate to the right temperature so that it becomes plastic, and then using a mold to give it the right shape.

The most important consideration when designing for this technology is the mandatory slope of the walls so that the detail can be removed from the mold and the starting thickness of the plate. Thickness is important because when shaping by thermoforming, the material is stretched, and thus the walls are thinner. That’s why it’s so important to properly match the thickness of the board to the expected thickness of the workpiece.

Prototype

The idea of a prototype is to refine the ordered component in such a way that changes and possible corrections can still be made before the start of mass production. Prototypes are shaped on molds made of MDF, as they allow changes to be applied. After 1 piece of prototype is made, it is sent to the customer for approval.

The automotive industry also often uses the so-called “automotive”. preseries, or a certain number of items that are subjected to transportation tests. Only after the preseries have been approved and all performance characteristics have been verified is final approval given. Once the prototype is officially approved, you can proceed to the most important stage: making the aluminum mold.

The most important thing is the form

Yes, the mold for mass production is most important. It is she who guarantees the repeatability of mass production and the shape according to the design. The most difficult thing is to control the behavior of the heated plate during the time when it is plastic. Maintaining the right, constant, controlled temperature during shaping allows the part to be made in the same shape from the first plate as from the last. Temperature control is done with a system of water tubes mounted under the mold.

It is the high serial repeatability that makes the best type of thermostated mold an aluminum mold. Temperature control is done with a system of water tubes mounted under the mold. The molds can also be made of other materials. However, they have a certain number of limitations whether in terms of quality or cost, which make production at the aluminum mold the most optimal in terms of price.

Vacuum thermoforming of plastics is gaining popularity. The high repeatability also makes it possible to reduce the price of the part due to low scarcity during production.

Series production

The start of mass production is the most important stage for both the Employer and the Contractor. That’s when the moment everyone is really waiting for arrives. It is then that the purchaser can proceed to install the covers on his device, and the Contractor has the satisfaction of having contributed in some way to the creation of a new product.

Jak powstają osłony z tworzyw sztucznych?

Zaczyna się od pomysłu
Jeżeli Producent ma pomysł na nowe urządzenie lub maszynę to najprawdopodobniej będzie ono mieć obudowę lub osłonę. Kiedyś większość obudów wykonywana była z blachy. Obecnie coraz częściej stosowanym materiałem jest tworzywo sztuczne (tzw. plastik). Dlaczego? Ponieważ plastik jest lżejszy niż blacha dzięki czemu nawet duże osłony i obudowy pozwalają ograniczyć wagę całego urządzenia.
Tworzywo sztuczne dodatkowo posiada specjalistyczne parametry techniczne, które pozwalają na stosowanie go w branżach medycznych, elektronicznych, automotive czy nawet przy produkcji maszyn rolniczych. Odporność na UV, odporność na warunki atmosferyczne, wysoka udarność, elektrostatyczność czy konkretny stopień niepalności to tylko niektóre z obecnych wymagań stawianych tworzywom sztucznym. Pozwala również na szeroki wybór kolorów i struktur powierzchni, a fakt, że jest barwione w masie sprawia, że nawet mechaniczne uszkodzenia nie są tak widoczne jak na pomalowanej blasze.
Dobry projekt to podstawa
Aby wykonać detal musimy mieć rysunek techniczny 3D, który będzie zawierał wszelkie informacje, wymiary i szczegóły. Jeżeli nie ma projektu to chętnie go wykonamy dostosowując do technologii termoformowania. Termoformowanie próżniowe polega na podgrzaniu płyty do odpowiedniej temperatury tak aby stała się plastyczna, a następnie za pomocą formy nadaniu jej odpowiedniego kształtu.
Najważniejszą kwestią przy projektowaniu pod tą technologię jest obowiązkowe pochylenie ścianek aby można było zdjąć detal z formy oraz grubość wyjściowa płyty. Grubość jest o tyle istotna, że przy kształtowaniu metodą termoformowania następuje rozciągnięcie materiału, a co za tym idzie następuję przecienienie ścianek. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie grubości płyty do oczekiwanej grubości detalu.
Prototyp
Ideą prototypu jest takie dopracowanie zamówionego elementu, aby przed uruchomieniem produkcji seryjnej można było jeszcze nanieść zmiany i ewentualne poprawki. Prototypy kształtuje się na formach wykonanych z MDF-u, ponieważ pozwalają one na naniesienie zmian. Po wykonaniu 1 sztuki prototypu jest ona wysyłana do Klienta do akceptacji.
W branży automotive często korzysta się też z tzw. preserii czyli określonej ilości elementów, które są poddawane testom transportowym. Dopiero po zatwierdzeniu preserii i sprawdzeniu wszelkich właściwości użytkowych następuje zatwierdzenie końcowe. Po oficjalnym zatwierdzeniu prototypu można przystąpić do najważniejszego etapu: wykonania formy aluminiowej.
Najważniejsza jest forma
Tak, forma do produkcji seryjnej jest najważniejsza. To ona gwarantuje powtarzalność produkcji seryjnej i kształt zgodny z projektem. Najtrudniejsze jest zapanowanie nad zachowaniem się ogrzanej płyty podczas czasu kiedy jest plastyczna. Utrzymywanie odpowiedniej, stałej, kontrolowanej temperatury podczas kształtowania pozwala na wykonanie detalu w takim samym kształcie z pierwszej jak i z ostatniej płyty. Regulowanie temperatury wykonuje się za pomocą systemu rurek z wodą zamontowanych pod formą.
To właśnie duża powtarzalność seryjna sprawia, że najlepszym rodzajem formy termostatowanej jest forma aluminiowa. Formy można wykonać również z innych materiałów. Posiadają one jednak pewną ilość ograniczeń czy to jakościowych czy kosztowych, które sprawiają, że produkcja przy formie aluminiowej jest najbardziej optymalna pod względem cenowym.
Termoformowanie próżniowe tworzyw sztucznych zyskuje na popularności. Wysoka powtarzalność pozwala również obniżyć cenę detalu ze względu na niską brakowość podczas produkcji.
Produkcja seryjna
Rozpoczęcie produkcji seryjnej to najważniejszy etap zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawcy. To wtedy tak naprawdę nadchodzi moment, na który wszyscy czekają. To wtedy Zamawiający może przystąpić do montowania osłon na swoim urządzeniu, a Wykonawca ma satysfakcję, że przyczynił się w pewnym stopniu do powstania nowego produktu.
de_DEGerman
Nach oben scrollen