Zapytanie ofertowe - 3 licencje do modułu „Produkcja i Logistyka” dla programu Rekord

Mikołów, dnia 09.11.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. Nowoczesna technologia produkcji innowacyjnych opakowań wielokrotnego użytku z wykorzystaniem recyklatów” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na sprzedaż 3 licencji modułu „Produkcja i Logistyka” programu Rekord

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia: 
Przedmiotem zamówienia są 3 licencje do modułu „Produkcja i Logistyka” dla programu Rekord

Moduł zawiera:

– Techniczne przygotowanie produkcji
– Sterowanie produkcją
– Rejestracja produkcji
– Zamówienia obce
– Zaopatrzenie
– Gospodarka materiałowa
– Fakturowanie

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę razem z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela. 
2. Warunki i formę płatności.
3. Warunki dostawy.
4. Okres ważności oferty 30 dni.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 16.11.2016 r. do godz. 14:00 w formie:

(Termin składania ofert został przedłużony. Ofertę należy złożyć w terminie do 23.11.2016 r.  do godz. 12:00)

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Cena – max 100 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 100 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania w postaci kredytu na innowacje technologiczne.

Informujemy, że w wyniku postępowania na dostawę trzech licencji programu Rekord została wybrana oferta dostawcy: Rekord S.I. Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała

pl_PLPolish
Scroll to Top