Zapytanie ofertowe - Dostawa nowej lub używanej prasy hydraulicznej

Mikołów, dnia 27.12.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. Nowoczesna technologia produkcji innowacyjnych opakowań wielokrotnego użytku z wykorzystaniem recyklatów” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostawę maszyny: Prasa hydrauliczna

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej prasy hydraulicznej

Zakres dostawy:
prasa hydrauliczna – 1 szt.

Specyfikacja techniczna:
– min powierzchnia robocza 1400x800mm
– nominalny nacisk 800 kN (ok. 70-80 ton)
– maszyna nie starsza niż 10 lat
– zasilanie 3 x 380-400V 50Hz

Warunek dotyczący składania oferty na maszynę używaną: w okresie 7 lat poprzedzających datę sprzedaży przez oferenta środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Wymagane będzie także oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę wraz z dostawą oraz instalacją do Mikołowa, ul. Dzieńdziela 30.
2. Warunki i formę płatności.
3. Warunki dostawy.
4. Okres ważności oferty 30 dni.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 05.01.2017 r. w formie:
(przedłuża się termin składania ofert do 27.01.2017)

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Cena – max 60 pkt.
2. Dostępność maszyny (termin dostawy) – 20 pkt.
3. Gwarancja – max 10 pkt.
4. Forma płatności – max 10 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:
Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 60 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Opis przyznawania punktacji kryterium dostępność (termin odbioru maszyny):
– 20 pkt. za dostępność do 2 miesięcy
– każdy kolejny miesiąc oczekiwania to 10 pkt. mniej.

Opis przyznawania punktacji kryterium gwarancja:
– 10 pkt. za gwarancję dwuletnią bądź dłuższą
– 5 pkt. za gwarancję roczną
– 0 pkt. za gwarancję krótszą niż rok

Opis przyznawania punktacji kryterium forma płatności:
– przelew po otrzymaniu maszyny 30 dni – 10 pkt.
– 50% przedpłata + 50% przelew po otrzymaniu maszyny – 5 pkt.
– przedpłata – 0 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania w postaci kredytu na innowacje technologiczne.

Do zapytania dołączony jest wzór umowy, który będzie doprecyzowany i podpisany z wybranym oferentem.

Pobierz -> WZÓR UMOWY

Scroll to Top