Zapytanie ofertowe - dostawa nowej lub używanej maszyny "FREZARKA CNC"

Mikołów, dnia 04.09.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostarczenie: NOWEJ LUB UŻYWANEJ MASZYNY „FREZARKA CNC”

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej frezarki CNC

Zakres dostawy:
frezarka CNC – 1 szt.

Specyfikacja techniczna:
– obrabiarka CNC  5-osi
– sterowanie Simens Sinumerik
– obszar roboczy 1700x2500x600
– nośność stołu 700kg
– silnik 16kW
– obróbka tworzyw sztucznych, drewna, aluminium
– nie starsza niż 5 lat

Warunek dotyczący składania oferty na maszynę używaną: w okresie 7 lat poprzedzających datę sprzedaży przez oferenta środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Wymagane będzie także oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę wraz z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela 30.
2. Warunki i formę płatności.
3. Warunki dostawy.
4. Okres ważności oferty 30 dni.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 19.09.2017 r. w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Cena – max 60 pkt.
2. Dostępność maszyny (termin dostawy) – 40 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:
Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 60 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej
Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.
Opis przyznawania punktacji kryterium dostępność (termin odbioru maszyny) – 40 pkt. za dostępność do 1 m-ca, każdy kolejny miesiąc oczekiwania to 5 pkt. mniej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania.
Po zakończeniu ofertowania i wyborze dostawcy zostanie sporządzona i podpisana umowa dotycząca sprzedaży maszyny.

Scroll to Top