Zapytanie ofertowe - Instalacja linii do wytwarzania regranulatu wraz z systemem solarnego ogrzewania wody

Mikołów, dnia 01.07.2013

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

Instalacja linii do wytwarzania regranulatu wraz z systemem solarnego ogrzewania wody

A. Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac dla realizacji wyżej wymienionego projektu, zgodnie z niżej wymienionym zakresem:

1. Wykonanie instalacji obiegu wody
Rurociąg HDPE Ø 75 – 30 mb + 8 kolanek 90o + 6 odbiorów 2″
Rurociąg HDPE Ø 63 – 30 mb + 8 kolanek 90o + 2 odbiorów 1,5″

2. Wykonanie kanałów pod zabudowę rurociągu
a) 26 mb szer.300 mm głęb. 300 : 450 mm
b) 7 mb szer.500 mm głęb. 450 : 550 mm
wraz z pokryciem blachą ryflowaną ≠ 4 mm (szkice do wglądu)

3. Wykonanie schodów (7 x 17 x 28 szer. 1000 mm)

4. Wykonanie balustrady wys. 1000 mm – dł. 18 mb

5. Wykonanie 2-ch bram segmentowych o wymiarach : szer. 2000 mm, wys. 2400 mm
a) powiększenie otworu 1600 x 2000
b) wykucie i obróbka II-go otworu pod zamontowanie bramy(ściana gr. 55 cm)

6. Wykonanie instalacji ściekowej
– Ø 110 mm – 20 mb + 4 kratki ściekowe
+ 4 dopływy Ø 110
+ 4 kolanka
– Ø 160 mm – 8 mb + 1 kratka ściekowa
+ 4 dopływy Ø 110
+ 1 kolanko Ø 160
– Ø 75 mm – 10 mb + 1 kratka ściekowa
+ 2 dopływy Ø 75
+ 3 kolanka Ø 75

7. Zamontowanie pompy ciepła oraz zakup i montaż systemu solarnego ogrzewania wody oraz systemu rekuperacji powietrza:
a) wykonanie podestu 4 m x 0,9 m x 1,2 m
b) wykonanie zbiornika ze stali nierdzewnej ≠ 2 mm
długość około 4000 mm, szerokość 650 mm, wysokość 920 mm
z dwoma króćcami Ø 2″ i przegrodą w środku (według szkicu)
c) dostawa pompy obiegowej – DH – 8 m
V= 8 : 14 m3/h z regulowana prędkością
d) wykonanie rurociągów połączeniowych – (Ø 2″) pomiędzy
– pompa ciepła – pompa obiegowa – zbiornik (poz. b)
– pompa ciepła – pompa obiegowa (istniejąca) – zbiornik na wodę gorącą (temp. Do 70o C)
e) wykonanie rurociągu zasilającego zbiornik wody gorącej oraz wykonanie instalacji
odbioru wody gorącej (temp. Około 65o C)
f) wykonanie rurociągu Ø 2″ pomiędzy :
– IV pr króciec zbiornika (poz. b) pompa wodna (istniejąca) – wymiennik ciepła wytłaczarki
+ rurociąg zasilający głowicę wodną wytłaczarki
g) wykonanie rurociągu Ø 63 (Ø 75) pomiędzy:
zbiornik wody pod sitem wibracyjnym – II zp zbiornika (poz. b)
h) dostawa i montaż 1 panelu kolektora słonecznego próżniowego wraz z zbiornikiem i
instalacją na hali HM4
i) zakup i montaż układu rekuperacji powietrza na linii produkcyjnej:
– min 8 tys.m3 /h
1 obieg – 1500m3 /h – temp. ~45o C – (~30G H2O/m3)
2 obieg – 6500m3 /h – temp. ~18o C – (~90 % w.w.)
– temp. wstępna nawiewu: min ~+18o C (~50 % w.w.)

8. Zakup i montaż (na stojaku – szkic) wagi płozowej (2 tony)

9. Zakup i montaż podajników spiralnych Ø 90 mm
1) 18 mb długości
2) 6 mb długości

10. Zaprojektowanie i wykonanie układu sterowania umożliwiającego włączanie
do istniejącej linii technologicznej dodatkowych elementów wyposażenia takich jak:
– pompa ciepła
– podajniki spiralne
– waga płozowa
– nagrzewnica powietrze – woda
– obieg wody gorącej
– instalacja napowietrzająca w zbiornik II
– sygnalizacja pozioma ścieków w zbiornik II
– wyświetlacz ciśnienia stopu na ściany wytłaczarki (z alarmem wzrokowym)

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Zakładu oraz wgląd do istniejącej dokumentacji technicznej.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę w PLN.
2. Warunki i formę płatności.
3. Okres ważności oferty 30 dni.
4. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną (pełne imię i nazwisko, nazwa stanowiska, pieczęć).

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 26.07.2013 do godz. 14:00 w formie:
(przedłuża się termin składania ofert do 20.09.2013)

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o. SKA, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Koszt wykonania – max 70 pkt.
2. Kompleksowość wykonania w/w robót– max 30 pkt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.

Michał Szymański
Dyrektor Techniczny
Tel. 694 422 270
michal.szymanski@geoglobe.pl

Scroll to Top