Zapytanie ofertowe - Dostawa łańcucha dwurzędowego 08B-2 specjalnego

Mikołów, dnia 23.05.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. Nowoczesna technologia produkcji innowacyjnych opakowań wielokrotnego użytku z wykorzystaniem recyklatów” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dostawę łańcucha dwurzędowego 08B-2 specjalnego Zamawiający: „GEO GLOBE POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów NIP 634-00-20-275 REGON 271925297 A. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa łańcucha dwurzędowego 08B-2 specjalnego Zakres dostawy: Łańcuch dwurzędowy 08B-2 specjalny Specyfikacja techniczna: – płytka ostra montowana po jednej stronie łańcucha na każdej płytce zewnętrznej – 16m – ogniwo specjalne do w/w – 10 szt. – wykonany zgodnie z normą PN 77/M-84168 / DIN 8187 Poniżej zdjęcia oraz rysunek techniczny: łańcuch łańcuch ząb łańcucha B. Oferta powinna zawierać: 1. Cenę razem z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela. 2. Warunki i formę płatności. 3. Warunki dostawy. 4. Okres ważności oferty 30 dni. 5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP. C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent: 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia. 3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem. 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości. D. Ofertę należy złożyć w terminie do 31.05.2016 r.  do godz. 14:00 w formie: 1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl 2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty. E. Kryteria wyboru ofert: Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne. Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału: 1. Cena – max 80 pkt. 2. Dostępność maszyny (termin dostawy) – 20 pkt. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: Opis przyznawania punktacji kryterium cena: Cena netto oferty najtańszej ————————————- x 80 = ilość punktów Cena netto oferty badanej Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT. Opis przyznawania punktacji kryterium dostępność (termin odbioru maszyny) – 20 pkt. za dostępność do 1 m-ca, każdy kolejny miesiąc oczekiwania to 5 pkt. mniej. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania w postaci kredytu na innowacje technologiczne.
Scroll to Top