Zapytanie ofertowe na linię energetyczną z infrastrukturą oświetleniową i dostosowaniem hali HM. Etap I

10 sierpień 2011

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej z uwzględnieniem zakresu prac zgodnie z załącznikiem.

Oferty można składać drogą elektroniczną do dnia  30.11.2011

Oferta cenowa powinna być ważna minimum do 31.01.2012 roku.

Oferta powinna być złożona w języku polskim, zawierać proponowane warunki płatności.

Możliwe jest składanie ofert częściowych z wyszczególnieniem zakresu robót.

Oferta powinna być złożona w oparciu o polskie prawo.

Wybór oferty będzie oparty o koszt wykonania i kompleksowość wykonania robót:

1. Koszt wykonania – 70 pkt
2. Kompleksowość wykonania – 30 pkt
Roboty związane z wykonaniem linii energetycznej  zasilającej  halę HM4 z rozdzielnią STR  max 20pkt.
Roboty związane z modernizacją rozdzielni , przygotowujące stację STR do podłączenia linii energetycznej. max 10pkt.

Wybór oferty odbędzie się  10.01.2012 roku

Oferty można składać drogą elektroniczną do dnia 30.11.2011 na adres e-mailowy: sekretariat@geoglobe.pl

Scroll to Top