Zapytanie ofertowe - Nowa maszyna do termoformowania próżniowego

Mikołów, dnia 22.11.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostarczenie: NOWEJ MASZYNY DO TERMOFORMOWANIA PRÓŻNIOWEGO
KOD CPV: 42994200-2

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot maszyny:

– wyposażenie dla technologii TWIN SHEET
– rozmiar stołu: 1150×1500
– automatyczny, boczny podajnik płyt
– automatyczny wyrzut gotowych elementów
– automatycznie regulowana rama dolna i górna
– system grzejny wyposażony w lampy halogenowe
– pamięć wcześniejszych operacji oraz ustawień maszyny
– Moc maszyny: 230KW

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę
2. Warunki i formę płatności.
3. Okres ważności oferty 30 dni.
4. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
5. Sposób dostawy – wymagana dostawa do siedziby firmy wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem.
6. Termin realizacji.
7. Warunki gwarancji.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 15.12.2016 r. do godz. 14:00 w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Cena – max 40 pkt. 
2. Termin realizacji – max 40 pkt.
3. Forma płatności – max 10 pkt. 
2. gwarancja – max 10 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 40 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Opis przyznawania punktacji – kryterium termin realizacji:
– 40 pkt. za dostarczenie maszyny do 6 miesięcy od zamówienia
– minus 10 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc

Opis przyznawania punktacji – kryterium termin realizacji:
– przelew 30 dni po dostarczeniu maszyny– 10 pkt.
– przedpłata 50% + przelew 50% – 5 pkt.
– przedpłata – 0 pkt.

Opis przyznawania punktacji – kryterium gwarancja:
– 3 lata – 10 pkt.
– rok – 5 pkt.
– poniżej roku – 0 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do zapytania dołączony jest wstępny wzór umowy, który będzie doprecyzowany i podpisany z wybranym oferentem po wybraniu oferty z największą liczbą punktów.

Pobierz: WZÓR UMOWY

Informujemy, że w wyniku postępowania na dostawę maszyny do formowania próżniowego została wybrana oferta dostawcy: Geiss AG, Industreir.2, D-96145 Sesslach, Niemcy

Scroll to Top