Zapytanie ofertowe - dostawę oprogramowania CAD/CAM

Mikołów, dnia 29.06.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostarczenie: oprogramowania CAD/CAM

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:
oprogramowanie CAD/CAM

I.    Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania – moduł CAD:

1.    Licencje stanowiskowe niepływające dożywotnie.
2.    Wsparcie oprogramowania na terenie Polski.
3.    Polska wersja oprogramowania z pomocą w języku polskim.
4.    Obsługiwany system operacyjny Windows 10 64-bit.
5.    Zaawansowane parametryczne modelowanie bryłowe i powierzchniowe.
6.    Możliwość modelowania elementów giętych.
7.    Generowanie asocjatywnej dokumentacji 2D na podstawie modeli 3D.
8.    Import oraz eksport dokumentacji z wykorzystaniem formatów STEP (również AP 242), IGES, Parasolid, Solidworks, NX oraz DWG/DXF.
9.    Zaawansowane możliwości naprawy błędów importu modeli 3D.
10.    Możliwość konwersji modelu powierzchniowego na model bryłowy.
11.    Obsługa plików .jt
12.    Projektowanie złożeń z wykorzystaniem wbudowanych bibliotek elementów złącznych wg norm ISO.
13.    Modelowanie elementów w kontekście złożenia z zachowaniem zewnętrznych powiązań geometrycznych.
14.    Tworzenie i edycja projektu wraz z modyfikowalną historią tworzenia.
15.    Możliwość wykorzystania własnych szablonów dokumentacji.
16.    Współpraca z manipulatorami 3DConnexion.

II.    Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania – moduł CAM:

1. Asocjatywność z oprogramowaniem CAD.
2.Obróbki 2.5 osiowe na podstawie geometrii krawędziowej: planowanie, zgrubne, wykańczające, rowki 2d i 3d, obróbki resztek, opcje HSM, obsługa korekcji.
3. Cykle obróbki otworów, frezowanie gwintów .
4. Automatyczne wyszukiwanie i obróbka cech typu otwory, kieszenie.
5. Indeksowanie 4 i 5 osi.
6.  Obróbki w 4 i 5 płynnych osiach.
7.  Symulacja ścieżki na bazie kodu NC (z modelem maszyny 3D).
8.  Konwersja ścieżek 3-osiowych na 5-osiowe.
9.  Obróbki 3-osiowe na podstawie plików bryłowych i powierzchniowych.
10.  Kreator postprocesorów.
11.  Translatory dwukierunkowe: STEP, Parasolid, IGES, STL, JT, DWG, DXF
12. Import natywnych formatów: NX, Solid Edge, I-DEAS.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę.
2. Warunki i formę płatności.
3. Okres ważności oferty 30 dni.
4. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
5. Termin realizacji.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 10.07.2018 r. w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Cena – max 40 pkt.
2. Termin realizacji – 40 pkt.
3. Forma płatności – max 10 pkt.
4. Czas reakcji serwisu – max 10 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium – cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 40 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Opis przyznawania punktacji kryterium – termin realizacji:

– 40 pkt. za wgranie oprogramowania do 2 miesięcy od zamówienia
– minus 10 pkt. za każdy dodatkowy tydzień

Opis przyznawania punktacji kryterium – forma płatności:
– przelew 30 dni lub więcej po wgraniu oprogramowania– 10 pkt.
– przelew poniżej 30 dni do 7 dni – 5 pkt.
– przelew poniżej 7 dni lub przedpłata – 0 pkt.

Opis przyznawania punktacji kryterium – kryterium czas reakcji serwisu:
– do 48 godzin – 10 pkt.
– powyżej 48 godzin – 0 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do zapytania dołączony jest wstępny wzór umowy, który będzie doprecyzowany i podpisany z wybranym oferentem po wybraniu oferty z największą liczbą punktów -> POBIERZ

Informujemy, że w wyniku postępowania na dostawę Oprogramowania CAD/CAM została wybrana oferta dostawcy: CAM DIVISION, ul.Sosnowa 10, 55-330 Błonie k/Wrocławia

pl_PLPolish
Scroll to Top