Zapytanie ofertowe - przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego zgodnego z wytycznymi

Mikołów, dnia 29.11.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego zgodnego z wytycznymi

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:

Projekt powinien obejmować:

– budowę hali produkcyjnej zlokalizowanej w południowej części terenu zakładu GGP w Mikołowie, z wykorzystaniem istniejącego budynku „modelarni”, z uwzględnieniem części socjalnej,
– wyburzenie rozbiórek istniejących obiektów kolidujących z inwestycją,
– połączenie nowej hali produkcyjnej z istniejąca halą główną,
– remont i dostosowanie architektoniczne istniejącej hali głównej do nowej estetyki zakładu,
– remont elewacji istniejących budynków zlokalizowanych w centralnej części zakładu przy części biurowej,
– zagospodarowanie terenu zakładu.

Szczegóły wykonania projektu:

– projekt koncepcyjny obiektów i rozwiązań funkcjonalnych,
– projekt budowlany wielobranżowy (architektura, konstrukcja, inst. Elektryczne, wentylacje mechaniczną, klimatyzacje, wod.-kan. I c.o.,)- materiał konieczny do uzyskania decyzji administracyjnej –pozwolenie na budowę,
– projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja, inst. elektryczne i słaboprądowe, instalacje wentylacji mechanicznej, instalacje wod.-kan. I c.o., instalacje techniczne),

Zakres instalacji elektrycznych:

– instalacje podstawowe zasilania i siły, oświetlenia u gniazd wtykowych
– instalacja alarmowa i monitoringu,
– instalacje niskoprądowe pozostałe,
– instalacje odgromienia, uziemienia,
– alternatywnie UPS

– przygotowanie charakterystyki energetycznej obiektu
– uzgodnienie z rzeczoznawcami d.s. higieniczno-sanitarnych, bhp, i p.poż.,
– projekt zagospodarowania terenu,
– projekty elewacji obiektów istniejących,
– projekt remontu istniejącej hali głównej,
– wykonanie badań gruntu
– projekt geotechniczny
– raport oddziaływania inwestycji na środowisko
– materiały elektroniczne pdf
– obsługa etapu działań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonanie mapy do celów projektowych.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę razem z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela.
2. Warunki i formę płatności.
3. Okres ważności oferty 30 dni.
4. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.12.2016 r. do godz. 14:00 w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Cena – max 80 pkt.
2. Termin realizacji – maks. 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 80 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Opis przyznawania punktacji – kryterium termin realizacji:

20 pkt. za wykonanie projektu w przeciągu miesiąca, każdy dodatkowy miesiąc minus 5pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania w postaci kredytu na innowacje technologiczne.

pl_PLPolish
Scroll to Top