Zapytanie ofertowe - dostawa nowego lub używanego wózka widłowego

Mikołów, dnia 25.09.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostawę maszyny: wózka widłowego

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego wózka widłowego

Zakres dostawy:
Wózek widłowy

Specyfikacja techniczna:
– Rok produkcji nie starszy niż 5lat
– Udźwig: 2500kg
– Napęd LPG
– Maszt TRIPLEX
– Wysokość podnoszenia min. 6800 mm
– Wolny skok wideł min. 2300 mm
– Wysokość w stanie złożenia max. 3100 mm
– OPONY Superelatyczne
– WIDŁY 1600mm

WYPOSAŻENIE:
– Pełna kabina z ogrzewaniem
– Wycieraczki przód i tył
– Oświetlenie robocze tył przód LED
– Lusterko panoramiczne
– Cztery sekcje hydrauliczne
– Gwarancja Minimum 6 miesięcy

Chwytak do bel makulatury do recyklingu
– Udźwig: 2100kg
– Szerokość Ramy: 113 cm
– Ramiona: długość: 80 cm wysokość 50 cm
– Zakres otwarcia: 40-180 cm

Warunek dotyczący składania oferty na wózek używany: w okresie 7 lat poprzedzających datę sprzedaży przez oferenta środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Wymagane będzie także oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę wraz z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela 30.
2. Warunki i formę płatności.
3. Warunki dostawy.
4. Okres ważności oferty 30 dni.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
2. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 04.10.2018 r. w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Cena – max 50 pkt.
2. Czas reakcji serwisu – 30 pkt.
3. Dostępność – max 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji – kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 50 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Opis przyznawania punktacji – kryterium czas reakcji serwisu:
– 30 pkt. za dostępność do 12 godzin
– każdy kolejny dzień oczekiwania to 0 pkt.

Opis przyznawania punktacji – kryterium dostępność:
– 20 pkt. za dostępność do  tygodnia
– 10pkt. za dostępność do 2 tygodni
– 0 pkt. za dostępność powyżej 2 tygodni

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania.

Po zakończeniu ofertowania i wyborze dostawcy zostanie sporządzona i podpisana umowa dotycząca sprzedaży wózka.

Do zapytania dołączony jest wzór umowy, który będzie doprecyzowany i podpisany z wybranym oferentem.

Pobierz -> WZÓR UMOWY

Informujemy, że w wyniku postępowania na dostawę nowego lub używanego wózka widłowego została wybrana oferta dostawcy: Widlatex Sp. z o.o. , ul. Stokrotek 1a, 40-748 Katowice.

Scroll to Top