Zapytanie ofertowe - dostawa nowej lub używanej frezarki CNC

Mikołów, dnia 16.12.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. Nowoczesna technologia produkcji innowacyjnych opakowań wielokrotnego użytku na bazie recyklingu” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na dostawę maszyny Frezarka CNC

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej frezarki CNC

Zakres dostawy:
frezarka CNC – 1 szt.

Specyfikacja techniczna:
– liczba osi min 5
– liczba głowic obróbczych 2 lub więcej
– max prędkość obrotowa wrzecion nie mniejsza niż 32.000 obr/min
– wymiary stołu: nie mniejsze niż 2000×2200 [mm] ( obszar roboczy 2000x2200x650)
– liczba stołów min. 2- Tandem
– automatyczny magazyn na min. 10 narzędzi dla każdej głowicy
– min moc wrzeciona obrabiającego 6,5 kw
– system vacum ( mocowania próżniowego obrabianych przedmiotów) na wyposażeniu
– maszyna nie starsza niż 12 lat
– zasilanie 3 x 380-400V 50Hz

Warunek dotyczący składania oferty na maszynę używaną: w okresie 7 lat poprzedzających datę sprzedaży przez oferenta środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis. Wymagane będzie także oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę wraz z dostawą do Mikołowa, ul. Dzieńdziela 30.
2. Warunki i formę płatności.
3. Warunki dostawy.
4. Okres ważności oferty 30 dni.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 30.12.2015 r. do godz. 14:00 w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Pod uwagę będą brane tylko oferty spełniające w 100 % parametry techniczne.
Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:
1. Cena – max 80 pkt.
2. Dostępność maszyny (termin dostawy) – 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:
Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 80 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej
Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.
Opis przyznawania punktacji kryterium dostępność (termin odbioru maszyny) – 20 pkt. za dostępność do 1 m-ca, każdy kolejny miesiąc oczekiwania to 5 pkt. mniej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w przypadku nie uzyskania finansowania w postaci kredytu na innowacje technologiczne.

Informujemy, że w wyniku postępowania na dostawę nowej lub używanej frezarki CNC została wybrana oferta dostawcy: Höchsmann GmbH Technology for wood, Schwabacher Str. 4, D-01665 Klipphausen, Niemcy / DE.

en_USEnglish
Scroll to Top