Zapytanie ofertowe - Budowa pomieszczenia technicznego – rozbudowa hali HM -1 z zapleczem socjalnym

Mikołów, dnia 08.03.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:

Budowę pomieszczenia technicznego – rozbudowa hali HM -1 z zapleczem socjalnym.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do 09.07.2018 r.

KOD CPV: 45213200-5, 45300000-0, 45111200-0, 45400000-1

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przewiduje się rozbudowę hali produkcyjnej HM-1 o moduł szerokości 7,5 m i długości 40,2m w osiach. Całkowita powierzchnia zabudowy 316, 9 m² i kubaturze 23133,7m³. Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w dokumentacji projektowej hali która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Projektowana rozbudowa będzie składała się z dwóch elementów, pomieszczenia techniczno-magazynowego oraz portierni. Pomieszczenie techniczno–magazynowe o charakterze przemysłowym zostanie zrealizowane w technologii lekkiej stalowej. Z lewej strony dobudowy przewidziano portiernię o tradycyjnej konstrukcji murowanej. Projekt zakłada portiernię o dwóch kondygnacjach z wewnętrzną klatką schodową wyprowadzoną ponad strop piętra.
W zakres prac wchodzić będzie kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją rozbudowy hali  o pomieszczenie techniczne wraz portiernią zgodnie z projektem budowlanym  wraz z instalacjami . W skład zapytania wchodzi przygotowanie placu oraz zaplecza budowy, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wzniesienie konstrukcji, wykonanie pokrycia połaci dachowych oraz ścian osłonowych, wykonanie posadzek, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, CO, wentylacyjne. W zakresie prac należy także uwzględnić demontaż istniejącej kontenerowej portierni  zlokalizowanej z frontu hali HM1.
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi , obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę całkowitą pomieszczenia technicznego, a także dla poszczególnych zakresów prac, takich jak:
– roboty przygotowawcze
– prace ziemne i fundamentowe,
– instalacje elektryczne
– instalacje wod.-kan.,
– prace wykończeniowe z uwzględnieniem części socjalnej
– centralne ogrzewanie
Z podziałem na materiały i robociznę.

Dodatkowo należy wydzielić cenę całkowitą dla pomieszczenia Portierni, ponieważ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale: Pomieszczenie Techniczne i Portiernia.

2. Warunki i formę płatności (płatność rozbita etapami zgodnie z zapisem w umowie).
3. Okres ważności oferty min. 30 dni.
4.  Ubezpieczenie oferenta.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
6. Referencje – min. 3 potwierdzone kompleksowe realizacje projektów.
7. Termin realizacji.
8. Warunki gwarancji.
9. Kompleksowy zakres prac (roboty przygotowawcze, prace ziemne i fundamentowe, instalacje elektryczne, instalacje wod.-kan., prace wykończeniowe z uwzględnieniem części socjalnej, centralne ogrzewanie).

Rozpatrywane będą tylko oferty, które zawierają wszystkie powyższe informacje oraz spełniają warunki z punktu C.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 09.04.2018 r. w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Osobno będzie rozliczany koszt budowy Pomieszczenia Technicznego i Portierni. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Cena – max 40 pkt.
2. Termin realizacji – max 30 pkt.
3. Gwarancja – max 30 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 40 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT z rozbiciem ceny na materiały oraz robociznę.

Opis przyznawania punktacji – kryterium termin realizacji:

– ukończenie prac w terminie do 6miesięcy – 30 pkt.
– ukończenie prac między 6 a 7 miesięcy – 15 pkt.
– ukończenie prac powyżej 7 miesięcy – 0 pkt.

Opis przyznawania punktacji – kryterium gwarancja:

– 5 lat i powyżej – 30 pkt.
– 3 lata do 5 lat – 15 pkt.
– poniżej 3 lat – 0 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania.

Do zapytania dołączony jest wzór umowy, który będzie uzupełniony i podpisany z wybranym oferentem po wybraniu oferty z największą liczbą punktów.

Osoba kontaktowa: Dyrektor Generalny ds. Technicznych i Inwestycji Pan Marcin Bartłomiejczyk, tel. 694 422 270, mail: marcin.bartlomiejczyk@geoglobe.pl

Dokumentacja do pobrania (pliki spakowane do formatu ZIP):
-> POBIERZ

Informujemy, że w wyniku postępowania na rozbudowę Hali HM-1 z zapleczem socjalnym  została wybrana oferta dostawcy: PZHU Kobielanka, ul.Rybnicka 8, 43-200 Pszczyna

en_USEnglish
Scroll to Top