Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę dla inwestycji pt: "PARK TECHNOLOGICZNY MISTRZOWIE W TWORZYWACH – CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, CENTRUM PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG”

Mikołów, dnia 11.08.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu pt. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę dla inwestycji pt: „PARK TECHNOLOGICZNY MISTRZOWIE W TWORZYWACH – CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, CENTRUM PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG”

KOD CPV: 71000000-8 , 71221000-3

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:

W ramach projektu przewiduje się:

1. a) jednokondygnacyjną halę produkcyjną o powierzchni użytkowej ok. 2 400 m², hala będzie przestrzenią otwartą (bez przepierzeń i wydzielonych pomieszczeń) w której zostaną umieszczone maszyny i urządzenia,

b) trzykondygnacyjny budynek socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej ok. 800 m² z przeznaczeniem na zaplecze dla pracowników oraz funkcje konferencyjno – szkoleniowe na wyższych kondygnacjach.

2. W ramach inwestycji należy przewidzieć dwa nowe zjazdy z ulicy na działkę przeznaczoną na inwestycję do obsługi projektowanych obiektów.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę całkowitą projektu podzieloną na:
– cenę hali wraz z budynkiem socjalno – biurowym
– cenę dróg i zjazdów
2. Warunki i formę płatności (płatność rozbita etapami zgodnie z zapisem w umowie).
3. Okres ważności oferty min. 30 dni.
4. Ubezpieczenie oferenta.
5. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
6. Referencje – min. 3 potwierdzone kompleksowe realizacje projektów.
7. Termin realizacji.
9. Kompleksowy zakres prac :
Oferta powinna zawierać wszystkie etapy prac niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę:

I. Wykonanie koncepcji inwestycji.

 • Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej.
 • Pozyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów.
 • Pozyskanie i analizę wytycznych z Miejscowego Planu Zagospodarowania.
 • Wykonanie koncepcji architektonicznej obiektów kubaturowych wraz z rzutami pokazującymi funkcje poszczególnych kondygnacji przekroje i wizualizacje 3D wraz z propozycją zagospodarowania terenu.

II. Wykonanie opracowań dodatkowych.

 • Wykonanie mapy do celów projektowych.
 • Badanie geotechniczne podłoża gruntowego oraz dokumentacja geotechniczna.
 • Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz pozyskania decyzji środowiskowej.
 • Pozyskanie aktualnych warunków technicznych przyłączenia mediów od gestorów sieci.

III. Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu w zakresie:

 • Ukształtowania ternu.
 • Zieleni.
 • Małej Architektury.

IV. Wykonanie Wielobranżowego Projektu Budowlanego i Wykonawczego w branżach:

 • Architektura.
 • Konstrukcje.
 • Instalacje sanitarne.
 • Instalacje elektryczne.

V. Wykonanie Projektu Drogowego zjazdów, parkingu i drogi wewnętrznej oraz pożarowej.

VI. Uzyskanie opinii do projektu rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych, p-poż. I bhp.

VII. Uzyskanie pozytywnej oceny ZUDP, uzgodnienia projektów przyłączy z właściwymi gestorami sieci

VIII. Pozyskanie decyzji o pozwolenie na budowę dla całości inwestycji.

IX. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

Rozpatrywane będą tylko oferty, które zawierają wszystkie powyższe informacje oraz spełniają warunki z punktu C.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.08.2017 r. w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Cena – max 50 pkt.
2. Termin realizacji – max 40 pkt.
3. Referencje – max 10 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 50 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT z rozbiciem ceny na materiały oraz robociznę.

Opis przyznawania punktacji – kryterium termin realizacji:

– ukończenie prac w terminie do 6 miesięcy – 40 pkt.
– ukończenie prac między 6 a 7 miesięcy – 20 pkt.
– ukończenie prac powyżej 7 miesięcy – 0 pkt.

Opis przyznawania punktacji – kryterium referencje:

– 10 lub więcej referencji o wartości projektu powyżej 150tys zł netto – 10 pkt.
– od 5 do 9 referencji o wartości projektu powyżej 150tys. zł netto – 5 pkt.
– poniżej 4 referencji o wartości projektu powyżej 150tys. zł netto – 0 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania.

Do zapytania dołączony jest wzór umowy, który będzie uzupełniony i podpisany z wybranym oferentem po wybraniu oferty z największą liczbą punktów.

Specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa nie może wskazywać na konkretne produkty, patenty, pochodzenie materiałów.

W załączonych dokumentach dostępna jest przykładowa wizualizacja wraz z rysunkami.

Osoba kontaktowa: Dyrektor Generalny ds. Technicznych i Inwestycji Pan Marcin Bartłomiejczyk, tel. 694 422 270, mail: marcin.bartlomiejczyk@geoglobe.pl

Dokumentacja do pobrania (pliki spakowane do formatu ZIP):
-> POBIERZ

Informujemy, że w wyniku postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę dla inwestycji pt: „PARK TECHNOLOGICZNY MISTRZOWIE W TWORZYWACH – CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, CENTRUM PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG” została wybrana oferta dostawcy: Pracownia Projektowa F-11 dr hab. inż. arch. Marcin Furtak z siedzibą w Krakowie

en_USEnglish
Scroll to Top