Zapytanie ofertowe - Budowa "Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach” tj. budynku Centrum Badań i Rozwoju i Centrum Projektowania Produktów i Usług oraz budowa hali magazynowej HM7

Mikołów, dnia 29.01.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej projektu realizowanego w ramach Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:

Budowa „Parku Technologicznego Mistrzowie w Tworzywach” tj. budynku Centrum Badań i Rozwoju i Centrum Projektowania Produktów i Usług oraz budowa hali magazynowej HM7

KOD CPV: 45213200-5, 45300000-0, 45111200-0, 45400000-1

Zamawiający:

„GEO GLOBE POLSKA”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
NIP 634-00-20-275
REGON 271925297

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zmówienia:

Budowa „Parku technologicznego Mistrzowie w Tworzywach” tj.budynku centrum badań i rozwoju centrum projektowania produktów i usług firmy Geo Globe Polska Sp. z o.o. sp.k. oraz budowa hali magazynowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan.,c.o.,wentylacją mechaniczną ,klimatyzacją ,inst.hydrantową i elektryczną)oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi ,parkingami,układem ścieżek pieszych ,placem rozładunkowym ,rozbiórką istniejących budynków , budową pozabudynkowych instalacji (wod-kan,kanalizacji deszczowej,elektrycznej ), przebudową kolidujących istniejących instalacji uzbrojenia terenu(wodociągowej, elektrycznej,ośw. zewn.)na działkach nr 1269/109, 1253/110, 1050/96, 1258/110 obręb 0029 Mikołów oraz budowa dwóch zjazdów z działki nr 982/96 na działkę nr 1050/96 obręb 0029 Mikołów przy ul. Dzieńdziela 30 w Mikołowie .
Szczegółowa specyfikacja techniczna znajduje się w dokumentacji projektowej hali która stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
W zakres prac wchodzić będzie kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali zgodnie z projektem budowlanym wraz z instalacjami . W skład zapytania wchodzi przygotowanie placu oraz zaplecza budowy, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wzniesienie konstrukcji, wykonanie pokrycia połaci dachowych oraz ścian osłonowych, wykonanie posadzek, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, CO, wentylacyjne. Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi ,obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

B. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę całkowitą wraz z rozbiciem na etapy poszczególnych prac.
2. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy Robót
3. Warunki i formę płatności (płatność rozbita etapami zgodnie z zapisem w umowie).
4. Okres ważności oferty min. 45 dni.
5. Ubezpieczenie oferenta.
6. Wszystkie dane firmy – pełny adres, nr telefonu, NIP.
7. Referencje – min. 3 potwierdzone kompleksowe realizacje projektów.
8. Termin realizacji.
9. Warunki gwarancji.
10. Kompleksowy zakres prac (roboty przygotowawcze, prace ziemne i fundamentowe, instalacje elektryczne, instalacje wod.-kan., prace wykończeniowe z uwzględnieniem części socjalnej, centralne ogrzewanie).

Rozpatrywane będą tylko oferty, które zawierają wszystkie powyższe informacje oraz spełniają warunki z punktu C.

C. Warunki, jakie powinien spełnić Oferent:

I Typ wymagania

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis wymagania

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac i czynności będących przedmiotem zamówienia.
3. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego nie ogłoszono upadłości.

II Typ wymagania

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis wymagania

1.Ubezpieczenie Oferenta.
2. Referencje, min. 3 potwierdzone, kompleksowe realizacje projektów powyżej 1mln złotych
3. Oferta powinna zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy .

III Typ wymagania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis wymagania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zawiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4mln zł,
2) posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 7mln zł.

IV Typ wymagania

Dodatkowe warunki udziału

Opis wymagania

1. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy powiązanego z nim kapitałowo lub osobowo.

D. Ofertę należy złożyć w terminie do 03.03.2021 r. w formie:

1. elektronicznej (e-mail), na adres: sekretariat@geoglobe.pl
2. papierowej na adres: GEO GLOBE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów, Polska

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych wydatkami lub stratami poniesionymi przez Uczestnika postępowania ofertowego w związku z wizytami i oględzinami miejsca wykonania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z przygotowaniem oferty.

E. Kryteria wyboru ofert:

Wybór oferty będzie oparty o system punktowy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w sumie to 100 punktów. Punkty będą rozdzielane wg następującego podziału:

1. Cena – max 80 pkt.
2. Gwarancja – max 20 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Opis przyznawania punktacji – kryterium cena:

Cena netto oferty najtańszej
————————————- x 80 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Wymagane jest podanie ceny netto oraz wysokości podatku VAT.

Opis przyznawania punktacji – kryterium gwarancja:

– 3 lata i powyżej – 20 pkt.
– między rokiem do 3 lat – 10 pkt.
– poniżej roku – 0 pkt.

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2024. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji końcowych z wybranym Oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania.

Do zapytania dołączony jest wzór umowy, który będzie uzupełniony i podpisany z wybranym oferentem po wybraniu oferty z największą liczbą punktów.

Do zapytania dołączony jest wzór niepowiązań kapitałowych – każdy oferent biorący udział w postępowaniu musi wypełnić takie oświadczenie.

Osoba kontaktowa: Dyrektor Generalny ds. Technicznych i Inwestycji – Pan Marcin Bartłomiejczyk, tel. 694 422 270, email: marcin.bartlomiejczyk@geoglobe.pl

Dokumentacja do pobrania:

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór umowy -> POBIERZ
2. Oświadczenie o niepowiązaniach kapitałowych -> POBIERZ
3. Kosztorysy inwestorskie -> POBIERZ
4. Projekt:
– 1_PZT -> POBIERZ
– 2_ARCHITEKTURA -> POBIERZ
– 3_KONSTRUKCJA -> POBIERZ
– 4_INSTALACJE ELEKTRYCZNE -> POBIERZ
– 5_INSTALACJE SANITARNE -> POBIERZ
– 6_UZGODNIENIE ZJAZDÓW -> POBIERZ

Scroll to Top